ALGEMENE VOORWAARDEN

 1.OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen KRP security systems ( de besloten vennootschap “KRP security systems”, met maatschappelijke zetel te B-9400 Denderwindeke, Krepelstraat 1A, ingeschreven onder het nummer 0770.687.566 en de klant op grond waarvan het alarmsysteem en de bijhorende diensten zoals installatie en onderhoud en meldkamer aan de klant worden geleverd.

 2.TOEPASBAARHEID

2.1 De rechtsverhouding tussen de klant en KRP security systems en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend onderworpen aan volgende normen: (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de orderbevestiging; (3) deze algemene voorwaarden; (4) de artikelen 4-39 en 41- 88 van het Weens Koopverdrag; (5) het Belgische recht. De klant aanvaardt dat deze algemene voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn.

2.2 Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de klant worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

2.3 KRP security systems heeft steeds het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Alle offertes zijn steeds vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant. Een offerte geldt tevens slechts gedurende de duurtijd zoals vermeld op de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien geen duurtijd op de offerte is vermeld, is de geldigheidsduur van de offerte beperkt tot dertig (30) kalenderdagen.

3.2 De overeenkomst tussen KRP security systems en de klant komt slechts tot stand na de ondertekening van de schriftelijke overeenkomst of in elk geval op het moment dat KRP security systems aanvangt met uitvoering van de overeenkomst, hetzij door het alarmsysteem te installeren dan wel in gebruik te geven aan de klant.

 4. HERROEPINGSRECHT

4.1 De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de dag waarop de overeenkomst tot stand gekomen is, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

4.2 Via een ondubbelzinnige verklaring dient de klant per post of per mail KRP security systems op de hoogte te stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

4.3 De klant erkent dat hij zijn herroepingsrecht verliest en bijgevolg niet meer kan uitoefenen na installatie van het alarmsysteem.

 5. PRIJS EN KOSTEN

5.1 De opgegeven prijs heeft enkel betrekking op de producten en diensten zoals zij woordelijk omschreven zijn in de schriftelijke overeenkomst.

5.2 Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn exclusief btw, alsook andere taksen en heffingen, eventuele verzekerings- en administratiekosten, leverings- en verzendkosten, installatiekosten, reis- en loonkosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.3 De vergoeding voor de onderhoudsdiensten, zoals omschreven in artikel 6 omvat uitsluitend een vergoeding voor de arbeidsprestaties en verplaatsing van KRP security systems naar aanleiding van het jaarlijks onderhoud. Volgende kosten zijn niet inbegrepen en zullen desgevallend bijkomend kunnen worden aangerekend aan de klant: (1) geleverde materialen en onderdelen in het kader van de uitvoering van de onderhoudsdiensten, alsook alle arbeidsprestaties en verplaatsingen andere dan deze verricht in het kader van het jaarlijks onderhoud; (2) interventies voor problemen die mogelijk worden veroorzaakt door een functiestoornis van de systeemprogramma’s; (3) onderhoud van onderdelen vreemd aan het alarmsysteem geïnstalleerd door KRP security systems; (4) herstelling van schade voortvloeiend uit verkeerde manipulaties, nalatigheden, onjuist gebruik, defect of elektriciteitsschommeling, tussenkomst van derden, pogingen tot inbraak, sabotage, vandalisme, alle gevallen van overmacht, … (5) kosten van aanpassingen aan de zendrichting ten gevolge van een eventueel door enige telecomoperator afgeschafte of gewijzigde telefoon- of straalverbinding, waar KRP security systems gebruik van maakt voor de ontvangst van alarmsignalen, dan wel ingevolge wijziging van telecomoperator (6) het toevoegen of wegnemen van onderdelen.

 6. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 De overeenkomst heeft enkel betrekking op de producten en diensten zoals omschreven in de ondertekende schriftelijke overeenkomst. De klant erkent dat dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen gevolgen zullen hebben op de prijs en de leveringstermijnen.

6.2 De klant heeft geen verhaal tegen KRP security systems in geval van kleine wijzigingen die zijn aangebracht aan de producten, indien deze technisch noodzakelijk zijn of voortvloeien uit de evolutie in de techniek, technologie, productie en esthetiek.

6.3 De aangegeven leveringstijden zijn niet bindend voor KRP security systems, en worden alleen verstrekt bij wijze van schatting, zij vormen bovendien geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van KRP security systems t.o.v. de klant. KRP security systems heeft het recht deelleveringen uit te voeren.

6.4 Vertraging in de levering kan niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst of tot betaling van een schadevergoeding aan de klant.

 7. ONDERHOUD

7.1 In de dienst die de klant afneemt bij KRP security systems en in de in de prijs zoals vermeld in de schriftelijke overeenkomst of bestelbon, zit vervat:

  • Een jaarlijks nazicht en/of onderhoud van het alarmsysteem met al haar onderdelen en in voorkomend geval de verbinding met de meldkamer, maar met uitzondering van alle elementen vreemd aan het alarmsysteem;
  • 24/7 interventie bij defecten tussen de onderhoudsbeurten in;
  • Vervanging van lege batterijen wanneer het alarmsysteem hiervan melding geeft;

Hierna genoemd de “onderhoudsdiensten”. Deze onderhoudsdiensten hebben enkel betrekking op de systemen die door KRP security systems werden geleverd/geplaatst. KRP security systems behoudt zich het recht voor de prijzen voor de onderhoudsdiensten jaarlijks, op de verjaardag van de overeenkomst, aan te passen.

7.2 Het jaarlijks onderhoud omvat: – controle of het alarmsysteem nog voldoet aan de wettelijke vereisten; – controle van de functies voor het in-en uitschakelen van het alarmsysteem; – controle van de onderdelen van het alarmsysteem; – controle van de alarmsignalisatie (o.a. geen valse alarmen, juiste alarmsignaal bij binnendringing, etc.). Na de uitvoering van het onderhoud zal de klant een schriftelijk attest ontvangen.

7.3 De klant kan op elk moment een interventie vragen wegens een defect van het alarmsysteem. KRP security systems zal zo snel mogelijk, rekening houdend met de concrete situatie, een technieker aanstellen om het defect te herstellen, ofwel op afstand ofwel ter plaatse. Kosten van herstellingen n.a.v. een interventie zullen bijkomend aan de klant aangerekend worden.

 8. MELDKAMER

8.1 De klant kan optioneel beroep doen op de diensten van een meldkamer conform de prijzen zoals in de schriftelijke overeenkomst/bestelbon opgenomen. KRP security systems zorgt desgevallend voor de aansluiting van het alarmsysteem via netwerk en/of op een GPRS kiezer en bijhorende SIM – kaart.

8.2 Het kiestoestel zorgt voor het doormelden van alarmen en andere bewegingen van het alarmsysteem naar het ontvangststation in de bestendige toezichtcentrale van KRP security systems of de door haar hiertoe aangestelde partij (hierna genoemd de “Meldkamer”). Deze kan rechtstreeks door de klant gecontacteerd worden via de contactgegevens zoals opgenomen in de schriftelijke overeenkomst/bestelbon.

8.3 De meldkamer registreert alle oproepen en behandelt deze 24/24 u, gedurende het ganse kalenderjaar, volgens de instructies opgesteld door de klant en KRP security systems. Politiedienst en verantwoordelijken worden opgeroepen volgens instructies. Wijzigingen in deze instructies dienen zo snel mogelijk via KRP security systems dan wel rechtstreeks aan de meldkamer met bevestiging aan KRP security systems te worden meegedeeld.

8.4 Wanneer de overeenkomst met betrekking tot de onderhoudsdiensten wordt beëindigd, zal de abonnementsovereenkomst voor de meldkamer ook automatisch worden beëindigd. Ingeval van beëindiging van de diensten van de meldkamer in overeenstemming met deze algemene voorwaarden zal de klant KRP security systems toegang verlenen tot het transmissietoestel om de verbinding ongedaan te maken. Ingeval deze toegang wordt geweigerd, kan de meldkamer een schadevergoeding vorderen wegens ontvangst van ongewenste signalen en storing van een veiligheidsinrichting.

 9. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

9.1 De klant zal te allen tijde te goeder trouw meewerken om de goede uitvoering van de overeenkomst te bereiken, door onder meer te zorgen dat KRP security systems de nodige gegevens en toegangen verkrijgt. Tevens vergewist de klant er zich van dat omgevingsvoorwaarden voor de plaatsing van de alarmsystemen voldaan zijn.

9.2 De klant dient te beschikken over een functionerende elektriciteitsverbinding en internetverbinding.

9.3 De klant verbindt zich ertoe het alarmsysteem steeds te gebruiken in overeenstemming met gebruikershandleiding en alle andere toepasselijke (wettelijke) voorschriften.

9.4 Indien voor de transmissie van het alarmsignaal gebruik wordt gemaakt van een SIM -kaart, zal het aan de klant verboden zijn om het telefoonnummer verbonden aan de SIM -kaart te gebruiken voor andere doeleinden.

9.5 De klant verbindt zich ertoe om tijdig alle wijzigingen in zijn contactgegevens aan KRP security systems door te geven, alsook KRP security systems onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle mogelijke zaken (waaronder maar niet beperkt tot werkzaamheden aan draadloze verbindingskanalen, telefoonlijnen, gehele of gedeeltelijke buitendienststelling van het alarmsysteem, wijzigingen aan het alarmsysteem sinds de laatste tussenkomst van KRP security systems) die een impact kunnen hebben op de werking van het alarmsysteem en de door KRP security systems geleverde diensten. De klant zal KRP security systems onverwijld in kennis stellen van elk incident met betrekking tot het alarmsysteem.

9.6 De klant erkent uitdrukkelijk dat een alarmsysteem in geen geval de noodzaak van doeltreffende bijkomende organisatorische beveiligingsmaatregelen en van een diefstalverzekering vervangt.

 10. FACTURATIE EN BETALING

10.1 KRP security systems heeft het recht om geheel of gedeeltelijke voorafgaandelijke betaling te vragen aan de klant.

10.2 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, zijn alle facturen betaalbaar door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. Het is de klant niet toegestaan om betalingen uit te voeren aan tussenpersonen.

10.3 De klant dient de facturen te betalen binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen: (1) geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse  rentevoet van 12 %, te rekenen vanaf de vervaldag, die jaarlijks wordt  gekapitaliseerd;  (2) is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 12 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro onverminderd het recht van KRP security systems om hogere schade te bewijzen; (3) is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot  alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten; (4) worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van KRP security systems op de klant onmiddellijk opeisbaar;  (5) heeft KRP security systems het recht, de geleverde producten terug te vorderen van de klant, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomst(en) met de klant te schorsen en/of te ontbinden, indien de betaling niet werd verricht binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling hiertoe.

10.4 Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste (vijftien of tien) jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van de werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal de afnemer binnen een termijn van één maand de toepassing van het verlaagde btw-tarief schriftelijk moeten betwisten en zal de aannemer gehouden zijn om een corrigerende factuur of debet nota uit te reiken aan de afnemer.

 11. AANVAARDING, GARANTIE EN KLACHTEN

11.1 De klant dient direct verifieerbare afwijkingen en/of daarmee samenhangende klachten aan het aangekochte product en/of geleverde diensten, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering en/of installatie schriftelijk (per post of via mail) mee te delen aan KRP security systems.

11.2 Het in gebruik nemen van het alarmsysteem wordt beschouwd als aanvaarding ervan en geldt als definitieve levering van de desbetreffende producten.

11.3 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde producten en/of geleverde diensten moeten op straffe van onontvankelijkheid binnen een termijn van 48 uur na ontdekking van het gebrek schriftelijk (per post of via info@krp-security.eu) worden gemeld aan KRP security systems.

11.4 Bij klachten die tijdig en correct aan KRP security systems worden gemeld, zal KRP security systems naar eigen keuze en inzicht: (1) de gebrekkige producten en/of diensten vervangen of herstellen

11.5 KRP security systems behoudt zich het recht voor om zelf de niet- conformiteit van de levering en/of andere gebreken vast te stellen, en de oorzaak ervan na te gaan.

11.6 Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging of herstelling van producten en/of dienstenprestaties ontheffen de klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de op de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).

11.7 De eventuele vervanging van producten of wederuitvoering van diensten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen KRP security systems en de klant.

11.8 De klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 KRP security systems zal de overeenkomst steeds naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de regels van goed vakmanschap uitvoeren en in overeenstemming met de wet- en regelgeving die van toepassing is op een onderneming voor alarmsystemen. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van KRP security systems m.b.t. de producten beperkt tot haar wettelijke verantwoordelijkheden als producent en/of doorverkoper naargelang de omstandigheden.

12.2 Wanneer de overeenkomst producten betreft die niet door KRP security systems worden vervaardigd, doch enkel door KRP security systems worden doorverkocht, kan KRP security systems niet worden aangesproken m.b.t. enige schade andere dan m.b.t. de conformiteit van de levering en behoren alle klachten en/of schade, andere dan deze m.b.t. de conformiteit van de levering, uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de producent(en) en/of leverancier(s) waarbij KRP security systems de desbetreffende producten heeft aangekocht. De klant heeft maximaal de mogelijkheid zich op dergelijke klachten en/of schade te beroepen, gedurende een periode gelijk aan de langste van volgende periodes: de garantietermijn die de respectievelijke producent of leverancier aan KRP security systems aanbiedt; de wettelijke garantietermijn die van toepassing is op de producten. Indien de klant KRP security systems tijdig en correct, in conformiteit met deze algemene voorwaarden, op de hoogte brengt van enige klacht en/of schade andere dan m.b.t. de conformiteit van de levering, zal KRP security systems deze klacht rechtstreeks doorgeven aan de respectievelijke producent of leverancier. Bij de verdere afhandeling van deze klachten- of schadeprocedure fungeert KRP security systems enkel als tussenpersoon tussen de klant en de respectievelijke producent of leverancier. De verantwoordelijkheid van KRP security systems blijft dienaangaande beperkt tot het doorgeven van informatie tussen enerzijds de respectievelijke producent of leverancier en anderzijds de klant, zonder dat KRP security systems op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld m.b.t. de effectieve klacht en/of schade.

12.3 Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling in deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van KRP security systems ten aanzien van de klant beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag (excl. btw); (2) het bedrag dat KRP security systems in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door KRP security systems aangegane polis BA aansprakelijkheid. De klant heeft steeds de mogelijkheid om bewijs te leveren van hogere schade.

12.4 KRP security systems is in geen geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot schade aan derden), (2) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid, (3) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van het product met andere producten, (4) schade ten gevolge van het niet- naleven door de klant en/of een derde van wettelijke en/of andere verplichtingen (o.a. de gebruikershandleiding).

12.5 De klant erkent dat KRP security systems geen garantie biedt dat de producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België, zoals deze geldt op het moment van levering van het product aan de klant door KRP security systems, zodoende dat KRP security systems niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.

12.6 KRP security systems is in geen geval aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het in gebreke blijven van de klant om alle noodzakelijke en nuttige informatie op te vragen en te verifiëren, evenmin als voor enige schade ten gevolge van foutieve en/of onvolledige informatie die door de klant werd overhandigd aan KRP security systems.

12.7 KRP security systems is in geen geval verantwoordelijk voor fouten die begaan worden door leveranciers van telecommunicatiediensten. KRP security systems kan dus niet aansprakelijk zijn wanneer de alarmsignalen niet correct of volledig naar de meldkamer worden gestuurd wegens problemen met telecommunicatie.

 13. OVERMACHT EN HARDSHIP

13.1 KRP security systems is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen (waaronder maar niet beperkt tot de onderbreking in de bewaking van alarmsignalen) die veroorzaakt is door overmacht of hardship.

13.2 Onder overmacht en hardship, wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen; dreiging van terrorisme; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; pandemie; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne; file; etc.

 14. DUUR EN BEËINDIGING

14.1 De overeenkomst neemt aanvang op de dag van de ondertekening of op de datum zoals vermeld op de bestelling en zal gelden gedurende (één) 1 jaar.

14.2 Behoudens opzeg van de klant door middel van een aangetekend schrijven of een e-mail ten laatste 30 kalenderdagen voor de verjaardag van de overeenkomst, zal de overeenkomst stilzwijgend verlengd worden voor telkens nieuwe periodes van één (1) jaar. De opzeggingstermijn gaat in op de derde kalenderdag volgend op de datum van het aangetekend schrijven of de e-mail. Tijdens de opzegtermijn zal de continuïteit van de dienstverlening aan de klant door KRP security systems gewaarborgd blijven.

14.3 Indien de overeenkomst tussen KRP security systems en de klant wordt beëindigd, verliest de klant het recht om van KRP security systems te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde overeenkomst.

14.4 De klant heeft het recht om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten ingeval KRP security systems haar essentiële contractuele verplichtingen niet nakomt zonder objectieve reden en deze niet corrigeert binnen de vijftien (15) kalenderdagen nadat de klant KRP security systems hiervan in kennis heeft gesteld.

 15. PERSOONSGEGEVENS

15.1 KRP security systems leeft te allen tijde de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 16. OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

16.1 Indien de klant verhuist en de overeenkomst (desgevallend met inbegrip van het geïnstalleerde alarmsysteem) overgezet kan worden, zullen de kosten voor de overdracht aangerekend worden aan de klant.

 17.GESCHILLEN

17.1 Alle mogelijke geschillen tussen KRP security systems en de klant vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de zetel van KRP security systems.